Политика за поверителност

Политика за поверителност на личните данни (GDPR)

ВЪВЕДЕНИЕ
„Моника Лазова (Monika Lazova)“, фирма регистрирана съгласно изискванията на Гръцкото законодателство с данъчен номер 166220819 (наричано по-долу „Моника Лазова (Monika Lazova)“ зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българското и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни и влиза в сила считано от 01.06.2022 г.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на клиенти или потенциални клиенти, както и потребители на web сайта: www.monicalazova.com (web сайт), във връзка с продуктите и услугите, предоставяни от „Моника Лазова (Monika Lazova)“, включително предоставяни чрез и достъпни на web сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Политиката за използване на „Бисквитки“, определя правилата, които „Моника Лазова (Monika Lazova)“ ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате web сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на web сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас продукти и услуги, използването на web сайта и/или достъп до него и други. Моля да имате предвид, че в определени случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугите, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако „Моника Лазова (Monika Lazova)“ разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
„Моника Лазова (Monika Lazova)“, фирма регистрирана съгласно изискванията на Гръцкото законодателство с данъчен номер 166220819 със седалище и адрес на управление в Република Гърция, гр. Солун, „28-ми Октомври“ No 59, п.к. 54642.

Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:
Адрес на управление: Република Гърция, гр. Солун, „28-ми Октомври“ No 59, п.к. 54642; Телефон: +306948732355; И-мейл: info@monicalazova.com.

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ Моника Лазова (Monika Lazova)
Ако клиент реши да ползва услуга или да закупи продукт предлаган от „Моника Лазова (Monika Lazova)“ от него ще бъде поискана определена информация. „Моника Лазова (Monika Lazova)“ може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, достъпни за „Моника Лазова (Monika Lazova)“ при изпълнение на негови законови права и задължения и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

Информация за лична идентификация (Име, презиме и фамилия, ЕГН, Дата на раждане, Място на раждане, Гражданство, Пол, номер на документ за самоличност);

Данни за контакт (вкл. постоянен адрес, адрес за кореспонденция, различен от постоянния адрес, телефонни номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт, и-мейл адрес и други);

Целта на събирането на тази информация е да се идентифицира клиента и да се предостави услугата или продуктът по най-добрият начин.

Периодично може да бъде изисквано предоставяне на допълнителна информация, която от една страна ще помогне да се подобрят услугите, които „Моника Лазова (Monika Lazova)“ предоставя, а от друга страна е необходима за изпълнение на нормативните задължения за поддръжка на данните, чрез които „Моника Лазова (Monika Lazova)“ индивидуализира ползвателя на web сайта като свой клиент в актуален вид и обем.

ИЗТОЧНИЦИ, ЧРЕЗ КОИТО „Моника Лазова (Monika Lazova)“ СЪБИРА ИНФОРМАЦИЯ Кореспонденция по електронна поща и чат, както и комуникация по телефон от и към „Моника Лазова (Monika Lazova)“; Посещения на web сайта на „Моника Лазова (Monika Lazova)“; Пълномощно на представител на клиент (ако има назначен или избран представител); И всякакви други източници, които спомагат за набавяне на законовия минимум информация, която сме длъжни да събираме.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
„Моника Лазова (Monika Lazova)“ обработва данните Ви за следните цели:
Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас; Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги или продукти; изпълнение на сключен договор; Проверка на клиента преди сключването на договор; Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти; Администриране и отговор на клиентски оплаквания и/или запитвания; Споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация. Директен маркетинг на продукти и услуги. В изпълнение на свои законови задължения, „Моника Лазова (Monika Lazova)“ обработва данните Ви за следните цели: Издаване на фактури; За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи и определяне на данъчният статус на клиента за нуждите на автоматичния обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане; Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.; Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; Предотвратяване на измами и пране на пари. Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

КАТЕГОРИИ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Моника Лазова (Monika Lazova) не разкрива събраната и съхранявана непублична информация и личните данни на клиентите пред никоя несвързана трета страна или пред свързани лица, освен ако не е позволено от приложимото право или е с изрично съгласие и позволение на клиента.

В зависимост от съответния продукт или услуга, както и от определени ограничения по отношение на поверителната информация, личните клиентски данни и информация може да бъдат разкривани пред:

Доставчици на услуги и консултанти специалисти, които по договор с „Моника Лазова (Monika Lazova)“ изпълняват административни, финансови, правни, проучвателни, спедиционни или други услуги;

Лица, които по възлагане на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; Лица, на които „Моника Лазова (Monika Lazova)“ е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Моника Лазова (Monika Lazova)“ обработват личните Ви данни от името на „Моника Лазова (Monika Lazova)“; Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции, агенции за подбор на персонал и др.; Съдилища и други компетентни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство; Всяко упълномощено от клиента лице, както е посочено от самото лице или от договора;

ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между „Моника Лазова (Monika Lazova)“ и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. „Моника Лазова (Monika Lazova)“ може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

Личните данни, обработвани с цел предотвратяване на измами и пране на пари се съхраняват за срок от 5 г. след окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните съгласно чл. 67 от ЗМИП.

Личните данни, обработвани с цел анализ и оценка на кандидатури за работа се съхраняват за срок от 1 г. след кандидатстване или до изрично оттегляне на съгласието от кандидата.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Общи права
Във връзка с обработване на лични данни, имате долуописаните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на „Моника Лазова (Monika Lazova)“, посочен по-горе, или по електронен път на и-мейл: info@monicalazova.com.

Всеки клиент, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните за него от „Моника Лазова (Monika Lazova)“ лични данни. В случаите, когато при осъществяване от страна на клиента на това си право на достъп, могат да се разкрият лични данни и за трето лице, „Моника Лазова (Monika Lazova)“ е длъжно да предостави на съответния клиент достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. При упражняване на правото си на достъп, всеки клиент на“ Моника Лазова (Monika Lazova)“ има право по всяко време да поиска: потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; съобщение до клиента в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.

Всеки клиент има право по всяко време да поиска от „Моника Лазова (Monika Lazova)“ да:
заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;
уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Всеки клиент, за когото се отнасят личните данни, има право да:
възрази пред „Моника Лазова (Monika Lazova)“ срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това;
когато възражението е основателно, личните данни на съответния клиент не могат повече да бъдат обработвани;
възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;
бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че имате въпроси и/или оплаквания относно обработката на личните Ви данни и/или упражняването на горепосочените права, можете да се обърнете към Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

Възражение срещу използване за директен маркетинг
Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: info@monicalazova.com.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ и какви са последиците от това?
За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените услуги или продукти в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, „Моника Лазова (Monika Lazova)“ се нуждае от определени данни, описани подробно в настоящата Политика за поверителност. Непредоставянето на такива данни може да възпрепятства възможността да ни възпрепятства да Ви предоставим вида услуга или продукт, която сте заявили и/или да сключим договор при желаните от Вас условия.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ДАННИТЕ ВИ
„Моника Лазова (Monika Lazova)“ прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
„Моника Лазова (Monika Lazova)“ е установило изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

Достъпът на служителите на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ е ограничен, в зависимост от задълженията им;

„Моника Лазова (Monika Lazova)“ е установило задължения за поверителност за своите служители;

Достъпът до офис оборудването на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ и компютрите на всеки служител е ограничено;

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.;

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

ПОЛИТИКА ЗА УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“
За да се запознаете с Политиката за употреба на „Бисквитки”, моля посетете страницата Политиката за употреба на „Бисквитки”.

СЪГЛАСИЕ НА КЛИЕНТА
При подаване на заявка за покупка на продукт или предоставяне на услуга и/или използвайки web сайта на „Моника Лазова (Monika Lazova)“, клиентът на дружеството и/или ползвателят на web сайта се съгласяват със събирането и използването на непублична информация и лични данни от страна на „Моника Лазова (Monika Lazova)“, както е предвидено в тази Политика за поверителност. Това съгласие се отнася и до включително, но не изчерпателно, регистрация направена на web сайта на „Моника Лазова (Monika Lazova)“, използване на регистрацията за мобилни приложения, регистрация и откриване на профил и/или приложения поддържани от „Моника Лазова (Monika Lazova)“ и др.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на web сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия web сайт.