General Terms of Use

Introduction

1.1. The website www.monicalazova.com (web site) is owned by “Monika Lazova” , a company registered under the requirements of the Greek

legislation with tax number 166220819 (hereinafter referred to as “Monika Lazova (Monika Lazova)”.

1.2. Through the website, services and products of “Monika Lazova (Monika Lazova)” are offered and sold in accordance with the regulatory requirements.

Terms and conditions of use of the website

2.1. Each person accessing the website agrees to these Terms and Conditions of Use of www.monicalazova.com (hereinafter referred to as the Terms and Conditions). In the event that the visitor does not agree to the Terms and Conditions, the visitor must discontinue use of the web site.

2.2 The information on the web site is not and shall not be construed and/or interpreted as legal advice or an opinion to enter into a particular transaction.

2.3. The information obtained as a result of services provided by the consultants on the website should not be used as legal advice or an opinion on the conclusion of a specific transaction. This information is for guidance purposes only, and Monika Lazova and the consultants on the web site shall not be held legally liable for any subsequent adverse results for the person receiving it.

2.4. Monika Lazova strives to keep the information on the Web site up to date, however, it does not guarantee the accuracy and completeness of the information, as well as the timeliness or uninterrupted access to the same. “Monika Lazova” shall not be liable for any errors or omissions in the web site or for any damages resulting from the use or inability to use the web site and the information contained therein.

2.5. Цялата информация на Web сайта, включваща, но не ограничена до изображения, текстове и връзки с други страници, подлежи на промяна без предварително предизвестие, освен ако това не противоречи на закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на „Моника Лазова (Monika Lazova)“, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

2.6. „Моника Лазова (Monika Lazova)“ се задължава да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от посетители на web сайта. Предоставяните лични данни се обработват в съответствие с приетите Политика за поверителност на обработващото дружество изготвени съобразно изискванията на Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и подзаконовите актове за неговото прилагане. Повече информация за политиките за поверителност може да се открие на web сайта.

2.7. С попълването на електронни форми, посетителят предоставя право на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ да обработва личните данни за целите на преддоговорните и договорните отношения, като посетителите изрично се съгласяват с тази обработка и съхранение.

2.8. Web сайтът използва различни доставчици, които могат да използват технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо „бисквитки“. Те се записват на персоналното устройство на посетителите на Web сайта. „Бисквитките“ се използват с цел персонализиране потребителското изживяване и избори, както и с цел получаване на повече информация за начина на използване на web сайта на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ и осигуряване на безопасното му използване. Видът, събирането и използването на „бисквитки“ се осъществява в съответствие с Политиката за бисквитки.

2.9. Web сайтът предоставя обща и детайлна информация за предлаганите услуги и стоки, контактна и търговска информация за „Моника Лазова (Monika Lazova)“. Освен това чрез web сайта може да се подава заявка за поръчка на стока, да се подава искане за ползване на услуга, да се предоставя услуга от разстояние.

2.10. Всяка информация и функционалност е описана и структурирана на web сайта. „Моника Лазова (Monika Lazova)“ предупреждава, че с действията си в някои зони на Web сайта, посетителите могат да поръчат продукт, да заявят услуги и да подадат изявления свързани с услуги, които са обвързани с определени права и задължения. С цел избягване на грешки посетителите се задължават да се запознаят подробно с детайлите на всяка функция и обвързващите правни документи преди да я използват.

2.11. Използвайки web сайта и конкретна услуга, закупувайки продукт, посетителят потвърждава, че е запознат със съответната услуга условията и обвързващите правни документи.

2.12. В случай, че посетителят подава информация към web сайта, посетителят декларира, че подадената информация е вярна и неподвеждаща. За подаването на невярна или подвеждаща информация, посетителят отговаря съгласно приложимото законодателство.

2.13. Дизайнът, структурата, съдържанието и цифровите файлове за изтеглялне от web сайта са предмет на авторско право и не може да бъдат възпроизвеждани, променяни, предавани или използвани за каквито и да е търговски цели без предварително писмено разрешение на „Моника Лазова (Monika Lazova)“.

2.14. Посетителят на web сайта няма право да възпроизвежда марката на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ , да я копира или използва без предварително съгласие на „Моника Лазова (Monika Lazova)“. Нищо в настоящите Общи условия или web сайта не следва да се третира като позволение за каквото и да е право за използване на марката „Моника Лазова (Monika Lazova)“. Възможно е партньор да получи позволение за ползване на марката само в писмен вид и при спазване на законовите процедури. Всички ползи от употребата на марката „Моника Лазова (Monika Lazova)“ принадлежат изключително и само на „Моника Лазова (Monika Lazova)“.

2.15. Забранява се използването на web сайта с незаконни, зловредни цели или по незаконен начин, чрез които включително, но не ограничено до, се извършват хакерски или други атаки срещу Web сайта или „Моника Лазова (Monika Lazova)“, се застрашава нормалното използване или функциониране на Web сайта, се нарушават механизмите за сигурност на Web сайта, се достъпва до непублична и необявена информация на Web сайта или по всякакъв друг начин се заобикаля, изкривява или спира нормалното функциониране на Web сайта.

Заключителни разпоредби

3.1. „Моника Лазова (Monika Lazova)“ може да променя периодично Общите условия без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването й. Посетителите се задължават периодично да проверяват за промени в Общите условия, тъй като те са обвързващи за тях.

3.2. „Моника Лазова (Monika Lazova)“ може да променя периодично съдържанието на web сайтът без предварително уведомление, като промяната влиза в сила с обявяването извършването й, освен ако закона, договор или друг акт, издаден от или приложим за дейността на „Моника Лазова (Monika Lazova)“, като в тези случаи се спазва процедурата описана в съответния документ.

3.3. В определени случаи и по преценка на ръководството си, „Моника Лазова (Monika Lazova)“ може да ограничи или спре достъпа до web сайта.

3.4. Когато в web сайтa се правят препратки към други интернет страници или услуги предоставяни от трети лица, съответните препратки се правят единствено с информативна цел и не следва да се тълкуват като гаранция или препоръка на „Моника Лазова (Monika Lazova)“ за тази информация или услуга. „Моника Лазова (Monika Lazova)“ няма достъп и не може да контролира информацията или услугите предоставяни от трети лица.

3.5. Когато в Web сайтът се визуализира информация или материали предоставени от посетители следва да се приеме, че тази информация или материали не са проверявани или одобрени от „Моника Лазова (Monika Lazova)“ и не представляват позицията на „Моника Лазова (Monika Lazova)“.

3.6. За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Всички спорове, отнасящи се до тези Общи условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Снимки и видеа създадени от мен за брандове и техния Instagram профил

Снимки и видеа създадени от мен за брандове и техния Instagram профил

Снимки и видеа създадени от мен за брандове и техния Instagram профил